BAMBU BUNTU

Selasa, 20 November 2012

contoh surat kuasa


SURAT KUASA

 Yang bertanda tangan di bawah ini
 nama                           : Cintya Ayu Dewi
 alamat                         : Jalan Pattimura 10, Pasaman Barat
 dengan ini memberi kuasa kepada
 nama                          : Maura Alindra
 alamat                        : Jalan Panjaitan 09, Pasaman Barat
 untuk mengambil gaji di PT. Tirta Sari atas nama pemberi kuasa. Segala akibat yang timbul atas pemberian kuasa ini menjadi tanggung jawab pemberi kuasa.
  Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan  sebagaimana mestinya.

                                                                                                 Pasaman Barat, 8 November 2012
Penerima Kuasa                                                                      Pemberi Kuasa

                   Maura Alindra                                                                     Cintya Ayu Dewi

Tidak ada komentar: